top of page

Adli Sicil Pratik Bilgiler

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER


Hapis cezaları ile ilgili olarak

Hapis cezasına mahkûmiyet kararı

Koşullu salıverilme kararı

Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar

Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu


Hapis cezasının ertelenmesi halinde

Denetim süresi

Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu

Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar


Adli para cezası ile ilgili olarak

adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü

adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu

adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu

adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu


Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adli para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar


Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak

Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanun sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar

Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar


Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar

Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar

Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar

Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı

Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki feri cezalar

Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar.


ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMEYECEK BİLGİLER

Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri

Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar

İdari para cezasına ilişkin kararlar


ADLİ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN ARŞİV KAYDINA ALINACAĞI DURUMLAR

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması

Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık

Ceza zamanaşımının dolması

Genel af


Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.


Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adli sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.


ARŞİV BİLGİLERİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER

Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili

Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler

Yetkili seçim kurulları

Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları


ADLİ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN SİLİNECEĞİ HALLER

İlgilinin ölümü üzerine

Anayasanın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren; Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

Anayasanın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren; Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen

Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.


YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ


Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi için gerekli koşullar*

Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması

Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması


Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için geçmesi gereken süre

hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl (bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.)


Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir. 


Serbest Avukat Arabulucu, İzmir Avukat, Boşanma Avukatı, İcra Avukatı, Miras Avukatı, Gayrimenkul Avukatı, Ceza Avukatı, Tüketici Avukatı, İşçi Avukatı, İşveren Avukatı, İş Davası Avukatı, Aile Avukatı

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

2023 itibariyle Kira Tespit ve Uyarlama Davası

Kira bedeli tespiti ve kira bedelinin uyarlanması davaları, karıştırılmaması gereken birbirinden farklı davalardır. Kira bedeli Borçlar Kanunu 344. Maddesinde düzenlenmiştir. "Madde 344 - Tarafların y

ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA

TMK 166/4 hükmüne göre: “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple ol

コメント


bottom of page