top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

Çalışma Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

 • İzaleyi Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davaları,

 • Taksim davaları,

 • Tapu İptal davaları,

 • Muvazaa nedeniyle 18.maddeye göre Tapu İptal davaları,

 • Ecrimisil davaları,

 • Kadastro tesbiti davaları,v.s.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Gün tesbiti,

 • Kıdem tazminatı,

 • İhbar tazminatı,

 • Ücret ve izin alacakları,

 • İşe iade davaları,

 • işsizik maaşı bağlatılması  v.s.

Borçlar Hukuku

 • Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, önalım sözleşmesi,

 • Mal değişim sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, ödünç sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmesi, yayım sözleşmesi, vekalet sözleşmesi-kredi mektubu ve kredi emri-simsarlık sözleşmeleri, komisyon sözleşmesi, saklama sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, adi ortaklık sözleşmesi

Kira Hukuku

 • Kira Sözleşmeleri,

 • Kira tahliye davaları,

 • Kira alacak davaları,

 • Ödeme yeri tesbiti davaları,

 • Kiralananda hasar tesbiti davaları v.s.

Miras Hukuku

 • Vasiyetnamenin açılması,

 • Tenkis,

 • Miras sözleşmesi,

 • Miras nedeniyle İzaleyi Şuyu,

 • Taksim,Veraset İlamı v.s.

Ceza Hukuku
 • Ağır Ceza,

 • Asliye Ceza,

 • İcra Ceza davaları,

 • Kabahatler Kanunu,

 • Karayolları Trafik Kanunu kapsamında;

 • İdari Para Cezaları ve Trafik Cezaları ile ilgili davalar 

Aile Hukuku

 • Boşanma,

 • Ayrılık,
 • Nafaka,
 • Tazminat,
 • Vesayet,
 • Velayet,
 • Mal rejimi tasfiye davası,
 • Küçükle görüşme hakkı tesbiti v.s.

Tüketici Hukuku

 • Hakem Heyeti davaları,

 • Tüketici Mahkemesi davaları,

 • Ayıplı mal davaları,

 • Elektrik faturası davaları,

 • Banka kredi masrafı geri alma dav.,

Çocuk Hukuku

 • Velayet - Vesayet davaları

 • 5395 Sayılı Çocuk koruma kanunu ilgili davaları,

 • Korunma ihtiyacı olan çocuklar,

 • Suça sürüklenen çocuklar,hakkında, kuruma başvuru,

 • Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları alınması,

 • Acil korunma kararı alınması,ilgili idari işlemler,

 • Çocuk ceza mahkemeleri davaları,

 • Babalık, tanıma davaları,

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra takipleri,

 • Normal alacak,

 • Ticari,

 • Kira Alacakları,

 • Nafaka,

 • Tazminat,

 • İşçi Alacakları,

 • İlamlı-İlamsız alacaklar,

 • Çocuk teslimi,

 • Taşınmaz tahliyesi,v.s.

 • İcra Ceza davaları,

 • Mal beyanı,

 • Taahhüt İhlali,

 • Nafaka borcunu ödememe,

 • Gerçeğe aykırı mal beyanı,

 • Mal eksiltme v.s.

Trafik Hukuku

 • Maddi hasarlı trafik davaları,

 • yaralamalı trafik davaları,

 • ölümlü trafik davaları,

 • Maddi-manevi tazminat davaları,

 • Sigorta alacak-rücu davaları,  

 • İlamlı-ilamsız icra takipleri,

Kat Mülkiyeti Hukuku

 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması ve sona ermesi, Devre-mülk hakkı, ilgili davalar,

 • Kat maliklerinin hakları ve borçları, ilgili davalar ,md.33 ve icra takipleri,

 • Kat irtifakı sahibinin hakları ve borçları, ilgili davalar md.33 ve icra takipleri,

 • Ortak yerlerden doğan zorunlu masraflar nedeniyle açılan Delil Tesbiti alacak-tazminat davaları ve icra takipleri,

 • Toplu yapılara ilişkin özel hükümler ve ilgili davalar,

 • Kat malikleri kurulu-Ada temsilciler kurulu-Toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar,

 • Yönetim, yönetici atanması, yöneticinin hak ve borçları ve ilgili davalar-icra takipleri

ARABULUCULUK

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

 

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

 

Arabulucu Tam Olarak Ne İş Yapar?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

 

Ne Zaman Arabulucuya Gidilebilir?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

 

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

 

Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş olunur mu?

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

 

Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

 

Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılayacak?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

 

Arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşma taraflar için bağlayıcı mıdır?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

 

Mahkeme icra edilebilirlik şerhi verirken neye dikkat edecektir?

Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

 

Arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlandığında avantajlar nelerdir?

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
Mahkemeye göre daha kısa sürer.
Sonuç, tarafların kontrolündedir.
Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.
Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler.
Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.
Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder. 
İzmir Avukat, İzmir Serbest Avukat, Boşanma Avukatı, İcra Avukatı, İzmir Hukuk Bürosu, Ceza Avukatı, Miras Avukatı, Gayrimenkul Avukatı, İş Davası Avukatı, İşçi Avukatı, Aile Avukatı, Tapu Tescil Avukatı, Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, Trafik Cezaları, Temyiz, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Ceza İndirimi, Nüfus İşlemleri, İzmir Barosu, Türkiye Barolar Birliği

Kanun
bottom of page