top of page

Tapu İptal Tescil
Tapu iptal tescil işlemlerindeki örnek yargıtay kararı şu şekildedir.


T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/18962

K. 2017/9271

T. 11.12.2017

* TAPU İPTAL VE TESCİL ( Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Tapulu Taşınmazına Sürekli Esaslı ve Mütemmim Cüzü Niteliğinde Yapı Yapması Halinde Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması ve Diğer Bazı Koşullar da Mevcutsa Malzeme Sahibi Yapının Bulunduğu Alan İle Yapının Kullanılması İçin Zorunlu Arazi Parçasının Tescilini Mülkiyet Hakkı Sahibinden İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmaza Taşan Kısımda Bulunan Sera Taşınmazın Esaslı ve Mütemmim Cüzü Niteliğinde Olmadığından Temliken Tescil Talebinin Reddedilmesi Gereği )

* TEMLİKEN TESCİL ( Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Tapulu Taşınmazına Sürekli Esaslı ve Mütemmim Cüzü Niteliğinde Yapı Yapması Halinde Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması ve Diğer Bazı Koşullar da Mevcutsa Malzeme Sahibi Yapının Bulunduğu Alan İle Yapının Kullanılması İçin Zorunlu Arazi Parçasının Tescilini Mülkiyet Hakkı Sahibinden İsteyebileceği - TMK. Md. 724 Gereğince Davanın Kabul Edilebilmesi İçin Tapuya Kayıtlı Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmaz Üzerinde Temelli Kalması Amacıyla Bir Yapı Yapılacağı )

* BİR KİMSENİN KENDİ MALZEMESİ İLE BAŞKASININ TAPULU TAŞINMAZINA SÜREKLİ ESASLI VE MÜTEMMİM CÜZÜ NİTELİĞİNDE YAPI YAPMASI ( TMK. Md. 724 Gereğince Temliken Tescil Davasının Kabul Edilebilmesi İçin Tapuya Kayıtlı Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmaz Üzerinde Temelli Kalması Amacıyla Bir Yapı Yapılmış Olması Gereği )

* MÜTEMMİM CÜZ ( Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Tapulu Taşınmazına Sürekli Esaslı ve Mütemmim Cüzü Niteliğinde Yapı Yapması Halinde Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması ve Diğer Bazı Koşullar da Mevcutsa Malzeme Sahibi Yapının Bulunduğu Alan İle Yapının Kullanılması İçin Zorunlu Arazi Parçasının Tescilini Mülkiyet Hakkı Sahibinden İsteyebileceği - Davaya Konu Taşınmaza Taşan Kısımda Bulunan Sera Taşınmazın Esaslı ve Mütemmim Cüzü Niteliğinde Olmadığından Temliken Tescil Talebinin Reddedileceği)

4721/m.618,718,724,725

ÖZET : Asıl dava elatmanın önlenmesi, yıkım ve tazminat; karşı dava Türk Medeni Kanununun 724. maddesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. TMK'nın 684 ve 718. maddeleri hükümleri gereğince yapı, üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) haline gelir ve o taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Ancak, yasa koyucu somut olaydaki taşınmazların durumunu genel hükümlere bırakmamış, bu konumdaki taşınmazların maliki ile yapıyı yapan kişi arasındaki ilişkiyi TMK'nın 722, 723. ve 724. maddelerinde özel olarak düzenlemiştir. Uyuşmazlığın bu kapsamda değerlendirilmesi gerekecektir. Bir kimsenin kendi malzemesi ile başkasının tapulu taşınmazına sürekli, esaslı ve mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) niteliğinde yapı yapması halinde malzeme sahibinin iyiniyetli olması yanında diğer bazı koşullar da mevcutsa malzeme sahibi yapının bulunduğu alan ile yapının kullanılması için zorunlu arazi parçasının tescilini mülkiyet hakkı sahibinden isteyebilir. Türk Medeni Kanununun 724. maddesi hükmü gereğince temliken tescil davasının kabul edilebilmesi için tapuya kayıtlı özel mülkiyete konu bir taşınmaz üzerinde temelli kalması amacıyla bir yapı yapılmış olmalıdır. Somut olayda, davaya konu taşınmaza taşan kısımda bulunan sera, taşınmazın esaslı ve mütemmim cüzü niteliğinde olmadığından temliken tescil talebinin reddedilmesi gerekir.

DAVA : Davacı-karşı davalı vekili tarafından, davalılar-karşı davacılar aleyhine asıl davada 16.08.2013, karşı davada 21.10.2013 gününde verilen dilekçeyle asıl davada elatmanın önlenmesi, kal, tazminat; karşı davada temliken tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne dair verilen 26.06.2015 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Asıl dava elatmanın önlenmesi, yıkım ve tazminat; karşı dava Türk Medeni Kanununun 724. maddesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin maliki olduğu 249 parsel sayılı taşınmaza davalının sera, ağaç ve yapı malzemeleri ile müdahale ettiğini beyan ederek müdahalenin men'ine, ağaçlar, sera ve yapı malzemelerinin kaldırılmasına ve 1.000 TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar-karşı davacılar, davanın reddini savunarak, karşı davada Türk Medeni Kanununun 724. ve 725. maddeleri uyarınca taşan kısımda davalılar lehine irtifak hakkı kurulmasına veya taşan kısmın davalılar adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ettiklerini beyan etmişlerdir.

Mahkemece, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

TMK'nın 684 ve 718. maddeleri hükümleri gereğince yapı, üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) haline gelir ve o taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Ancak, yasa koyucu somut olaydaki taşınmazların durumunu genel hükümlere bırakmamış, bu konumdaki taşınmazların maliki ile yapıyı yapan kişi arasındaki ilişkiyi TMK'nın 722, 723. ve 724. maddelerinde özel olarak düzenlemiştir. Uyuşmazlığın bu kapsamda değerlendirilmesi gerekecektir.

Bir kimsenin kendi malzemesi ile başkasının tapulu taşınmazına sürekli, esaslı ve mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) niteliğinde yapı yapması halinde malzeme sahibinin iyiniyetli olması yanında diğer bazı koşullar da mevcutsa malzeme sahibi yapının bulunduğu alan ile yapının kullanılması için zorunlu arazi parçasının tescilini mülkiyet hakkı sahibinden isteyebilir.

Türk Medeni Kanununun 724. maddesi hükmü gereğince temliken tescil davasının kabul edilebilmesi için tapuya kayıtlı özel mülkiyete konu bir taşınmaz üzerinde temelli kalması amacıyla bir yapı yapılmış olmalıdır.

Somut olayda, davaya konu taşınmaza taşan kısımda bulunan sera, taşınmazın esaslı ve mütemmim cüzü niteliğinde olmadığından temliken tescil talebinin reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

2023 itibariyle Kira Tespit ve Uyarlama Davası

Kira bedeli tespiti ve kira bedelinin uyarlanması davaları, karıştırılmaması gereken birbirinden farklı davalardır. Kira bedeli Borçlar Kanunu 344. Maddesinde düzenlenmiştir. "Madde 344 - Tarafların y

ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA

TMK 166/4 hükmüne göre: “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple ol

Comments


bottom of page