top of page

2023 yılı itibariyle Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracının Tahliyesi

Tahliye taahhütnamesi, kiralayan ile kiracı arasında, kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin anlaşmadır., yani Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanıdır. Tahliye taahhüdü, kira sözleşmesinin feshi niteliğinde bir işlemdir. Tahliye taahhütnamesi TBK 352/1 maddesinde, “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.Borçlar Kanunu uyarınca, bu anlaşmanın geçerli olabilmesinin koşulları vardır. Bunlar;

a-Kira kontratının yazılı olması

b-Tahliye taahhütnamesinin yazılı olması,

c-Kira kontratının başlama tarihinden ve teslimden sonra yapılmış olması,

d-Düzenleme tarihinin belirlenmiş olması

e-Tahliye tarihinin belirlenmiş olmasıdır.

Kanun düzenlemesine göre, tahliye taahhütnamesinin, kiralananın tesliminden sonra düzenlenmesi gerekir. Kiralanan taşınmazın tesliminden önce imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Yine kira sözleşmesi ile aynı düzenleme tarihini taşıyan tahliye taahhütnamesi de geçersiz kabul edilmektedir.

Taahhütnameye dayalı tahliye talebi, icra takibi yolu ile ya da tahliye davası yoluyla yapılır. Bu takip ilamsız takip niteliğindedir.Tahliye davası ise Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır

Tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibinin, taahhütnamede yer alan tahliye tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılması gerekir. Aksi halde tahliye taahhütnamesi geçersiz hale gelir. Bu süre geçtikten sonra, tahliye taahhüdüne dayalı takip yapılamaz.

Eğer icra takibi yapılmaksızın tahliye taahhüdüne dayanarak Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılacaksa öncelikle Arabuluculuk sürecinin tamamlanması ve anlaşmazlıkla sonuçlanması gerekmektedir.Bu durumda da son tutanağın imzalanması tarihinden sonra ve son tutanakla birlikte dava açılabilir.Taahhütnamedeki tahliye tarihinden itibaren 1 ayın geçirilmemesi gerekmektedir,arabuluculuk sürecinde süreler dondurulduğu için bu süreyi etkilemez.

Kiracı, tahliye taahhütnamesine dayalı icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra dairesine vereceği dilekçe ile itiraz edebilir.

Tahliyeye ilişkin takip, ilamsız takip niteliğinde olduğundan, kiracının itirazı ile takip durur. Takibin devamı için, kiraya verenin itirazın kaldırılması veya itirazın iptali (tahliye) davası açması gerekir.İtirazın iptali davası açabilmek için de aynı şekilde arabuluculuk sürecinden geçilmesi gerekir.

Kira kontratıyla birlikte imza altına alınan ancak düzenleme ve/veya  tahliye tarihi boş bırakılan tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulması durumunda, Taahhütnamenin icraya konulmasından sonra kiracı, tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulduğu itirazında bulunabilir. Ancak Yargıtay uygulamasında bu yöndeki itiraz kabul görmemekte, boş metne imza atan kiracının bunun sonuçlarına katlanacağı kabul edilmektedir.

 (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1992/357 E, 1992 / 422 K) kararına göre ; Tahliye taahhüdündeki tarih kısmının boş bırakılmış olması onu tek başına geçersiz kılmaz. Tahliye taahhüdünün tanzim ve tahliye tarihlerinin sonradan doldurulduğu kabul edilse dahi kiracı tahliye ve tanzim tarihleri boş olarak düzenlenen taahhütnameyi imzaladığına göre boşa imza atmakla kiralayana doldurma yetkisi vermiş sayılacağından bunun sonucuna katlanmak durumundadır.

Tahliye taahhütnamesinin boş olarak verildiği itirazı ile kira kontratı yapılırken imzalandığı itirazı farklı itirazlardır. Taahhütnamenin kiralanan taşınmazın tesliminden sonra yapılmış olması bir geçerlilik şartıdır. Kiracının, taahhütnameyi kira kontratı yapılırken imzaladığı itirazı, ancak yazılı belge ile kanıtlaması halinde kabul görür. Aksi halde taahhütname geçerli kabul edilir.

Tahliye taahhütnamesindeki tarihlerin sonradan doldurulduğu itirazı, kira kontratı ile birlikte imzalandığı iddiasını içermedikçe önem taşımaz.

(Yargıtay HGK 2017/665 E, 2018/1465 K, 18/10/2018 T) kararı gereğince sonradan doldurulan tahliye taahhütlerinde mürekkep incelemesi teknik imkanlar nedeniyle, hukuken bu tespitin mümkün olmadığı kabul edilmiştir.

2023 Eylül ayı itibari ile tahliye davaları öncesinde zorunlu arabuluculuk dava şartı halinde getirilmiştir. Düzenlemeye göre, kira hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve tahliye davaları öncesinde arabulucuya başvurulması şarttır.

Düzenleme; ilamsız icra yoluyla kiracı tahliyesini ise zorunlu arabuluculuk kapsamı dışında tutmuştur. Tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibi de ilamsız icra niteliğindedir. Bu nedenle, tahliye taahhüdünün icraya konmasından önce arabulucuya başvuru gerekmez. Kiracı, başlatılan takibe süresinde itiraz etmezse, takip kesinleşir ve icra dairesinden tahliye talebinde bulunulabilir.

Ancak kiracı tahliye talepli icra takibine itiraz ederse takip durur. Bu durumda tahliye taahhütnamesinin özelliği ve itirazın niteliğine göre ya itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali davası açılması gerekir.

Tahliye taahhütnamesinin noterde re'sen düzenlenmesi veya sonradan imzanın tasdik edilerek hazırlanmış olması veya kiracının taahhütnamenin içeriğine ilişkin (imza ve tahliye tarihine itiraz gibi) bir itirazının bulunmaması halinde, itirazın kaldırılması talep edilebilir. Bu durumda yine arabulucuya başvuru gerekmez.

Ancak tahliye talepli itirazın iptali davasını gerektiren hallerde, örneğin kiracının imzasına , tahliye tarihine, düzenleme tarihine  itiraz etmiş olması hallerinde takibin devamı için dava öncesi arabulucuya başvuru yine zorunlu hale gelir.

Arabulucuya başvuru şartı yerine getirilmeden , yani anlaşamama son tutanağı eklenmeden açılan tahliye davaları usulden reddedilir.

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Halen kiracısı olarak kullanmakta olduğum, aşağıda yazılı adresteki taşınmazı, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, aşağıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi, aşağıda adı geçen kiraya veren mal sahibine teslim aldığım gibi boş ve hasarsız olarak teslim edeceğimi, tahliye etmediğim takdirde hiçbir ihtar ve hükme gerek kalmaksızın icrai takibata geçilerek cebri icra yoluyla beni tahliye ettirmesini, icrai takibata geçerek yapacağı bilimum masrafları, uğrayacağı bilimum zarar ve ziyanları, bu uğurda sarf olunacak bütün mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu kendi rızamla kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Kiraya veren mal sahibi : 

Tahliye edilecek adres : 

Kiranın başlangıcı : 

Tahliye tarihi :

Taahhütnamenin alındığı tarih: 

Taahhüt eden ve imzası :

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

2023 itibariyle Kira Tespit ve Uyarlama Davası

Kira bedeli tespiti ve kira bedelinin uyarlanması davaları, karıştırılmaması gereken birbirinden farklı davalardır. Kira bedeli Borçlar Kanunu 344. Maddesinde düzenlenmiştir. "Madde 344 - Tarafların y

ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA

TMK 166/4 hükmüne göre: “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple ol

ANLAŞMALI BOŞANMA

4721 sayılı Medeni Kanunun 166/II maddesine göre, “ Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsı

bottom of page