top of page

2021 Avukatlık Ücret Tarifesi


AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 

(RGT: 24.11.2020 RG NO: 31314)

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

540,00 TL

 

Takip eden her saat için

325,00 TL

2

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

1.125,00 TL

 

Takip eden her saat için

555,00 TL

3

Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)

1.125,00 TL

 

Takip eden her saat için

525,00 TL

4

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

825,00 TL

5

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

 

 

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

1.080,00 TL

 

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

3.280,00 TL

 

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler.

1.650,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

825,00 TL

2

a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

1.360,00 TL

 

b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için

325,00 TL

3

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

6.090,00 TL

4

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

2.720,00 TL

5

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

 

 

a) Duruşmasız ise

11.100,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

19.200,00 TL

 

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

 

6

(DEĞİŞİK SATIR RGT: 28.12.2018 RG NO: 30639) 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar için Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla

740,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1

Yapı kooperatiflerinde

2.270,000 TL

2

Anonim şirketlerde

3.405,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

3.405,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati

haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri

bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

 

 

a) Duruşmasız ise

910,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

1.125,00 TL

2

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak 

işlerin takibi için

1.500,00 TL

3

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

3.405,00 TL

4

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

 

 

a) Duruşmasız ise

2.270,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

2.940,00 TL

5

Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için

2.040,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1

İcra dairelerinde yapılan takipler için

720,00 TL

2

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

840,00 TL

3

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

1.360,00 TL

4

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

1.360,00 TL

 

5

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

1.240,00 TL

6

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

1.240,00 TL

7

Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.740,00 TL

8

Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

1.600,00 TL

9

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

4.080,00 TL

10

Tüketici Mahkemelerinden takip edilen davalar için

2.040,00 TL

11

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

5.900,00 TL

12

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

8.200,00 TL

13

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

4.080,00 TL

14

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

8.200,00 TL

15

Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için

2.270,00 TL

16

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

 

a) Duruşmasız ise

2.040,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

3.110,00 TL

17

Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için

 

 

a) İlk derecede görülen davalar için

3.375,00 TL

 

b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için

2.040,00 TL

 

c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

4.080,00 TL

18

Sayıştayda görülen hesap yargılamaları için        

 

 

 

a)Duruşmasız ise

3.600,00 TL

 

b)Duruşmalı ise

5.940,00 TL

19

Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için

5.940,00 TL

20

Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için

 

 

a) Duruşmasız ise

3.600,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

5.940,00 TL

21

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

3.050,00 TL

22

Uyuşmazlık Mahkemesi’ndeki davalar için

3.600,00 TL

23

Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava ve işler için

 

 

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

12.600,00 TL

 

b) Bireysel başvuru

 

 

Duruşmalı işlerde

5.940,00 TL

 

Duruşmasız işlerde

3.600,00 TL

 

c) Diğer dava ve işler

7.425,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1

İlk 40.000,00 TL için

% 15,00

2

Sonra gelen 50.000,00 TL için

% 13,00

3

Sonra gelen 90.000,00 TL için

% 9,50

4

Sonra gelen 250.000,00 TL için

% 7,00

5

Sonra gelen 620.000,00 TL için

% 5,00

6

Sonra gelen 775.000,00 TL için

% 3,50

7

Sonra gelen 1.275.000,00 TL için

% 1,80

8

3.100.000,00 TL.’dan yukarısı için

% 1,00


3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TMK 166/4 hükmüne göre: “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple ol

4721 sayılı Medeni Kanunun 166/II maddesine göre, “ Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsı

bottom of page